مدیر عامل / هیأت مدیره


نام و نام خانوادگی سمت
غلام حسین ابراهیمی یزدی عضو هیئت مدیره
محمد حسین میوه چی عضو هیئت مدیره
حامی شایسته عظیمیان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره